CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Fondu pārvaldīšana
6630 

OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

68 
Operācijas ar nekustamo īpašumu
68 
68.1 
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
681 
68.10 
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
6810 
68.2 
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
681 
68.20 
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
6810 
68.3 
Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
682 
68.31 
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
6820 
68.32 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
6820 

PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

69 
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
69 
69.1 
Juridiskie pakalpojumi
691 
69.10 
Juridiskie pakalpojumi
6910 
69.2 
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
692 
69.20 
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
6920 
70 
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
70 
70.1 
Centrālo biroju darbība
701 
70.10 
Centrālo biroju darbība
7010 
70.2 
Vadības konsultāciju pakalpojumi
702 
70.21 
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
7020 
70.22 
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
7020 
71 
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
71 
71.1 
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
711 
71.11 
Arhitektūras pakalpojumi
7110 
71.12 
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
7110 
71.2 
Tehniskā pārbaude un analīze
712 
71.20 
Tehniskā pārbaude un analīze
7120 
72 
Zinātniskās pētniecības darbs
72 
72.1 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
721 
72.11 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
7210 
72.19 
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
7210 
72.2 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
722 
72.20 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
7220 
73 
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
73 
73.1 
Reklāmas pakalpojumi
731 
73.11 
Reklāmas aģentūru darbība
7310 
73.12 
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
7310 
73.2 
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
732 
73.20 
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
7320 

Page 20/25  
Top