CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
6202 
62.09 
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
6209 
63 
Informācijas pakalpojumi
63 
63.1 
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
631 
63.11 
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
6311 
63.12 
Interneta portālu darbība
6312 
63.9 
Citi informācijas pakalpojumi
639 
63.91 
Ziņu aģentūru darbība
6391 
63.99 
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
6399 

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

64 
Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
64 
64.1 
Monetārā starpniecība
641 
64.11 
Centrālo banku darbība
6411 
64.19 
Cita monetārā starpniecība
6419 
64.2 
Holdingkompāniju darbība
642 
64.20 
Holdingkompāniju darbība
6420 
64.3 
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
643 
64.30 
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
6430 
64.9 
Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
649 
64.91 
Finanšu noma
6491 
64.92 
Citi kreditēšanas pakalpojumi
6492 
64.99 
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
6499 
65 
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu
65 
65.1 
Apdrošināšana
651 
65.11 
Dzīvības apdrošināšana
6511 
65.12 
Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu
6512 
65.2 
Pārapdrošināšana
652 
65.20 
Pārapdrošināšana
6520 
65.3 
Pensiju uzkrāšana
653 
65.30 
Pensiju uzkrāšana
6530 
66 
Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības
66 
66.1 
Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
661 
66.11 
Finanšu tirgus vadīšana
6611 
66.12 
Operācijas ar vērtspapīriem
6612 
66.19 
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
6619 
66.2 
Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
662 
66.21 
Riska un zaudējumu novērtēšana
6621 
66.22 
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
6622 
66.29 
Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
6629 
66.3 
Fondu pārvaldīšana
663 

Page 19/25  
Top