CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
5629 
56.3 
Bāru darbība
563 
56.30 
Bāru darbība
5630 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI

58 
Izdevējdarbība
58 
58.1 
Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
581 
58.11 
Grāmatu izdošana
5811 
58.12 
Izziņu katalogu izdošana
5812 
58.13 
Laikrakstu izdošana
5813 
58.14 
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
5813 
58.19 
Citi izdevējdarbības veidi
5819 
58.2 
Datorprogrammatūras tiražēšana
582 
58.21 
Datorspēļu tiražēšana
5820 
58.29 
Citu programmatūru tiražēšana
5820 
59 
Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
59 
59.1 
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
591 
59.11 
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
5911 
59.12 
Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
5912 
59.13 
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
5913 
59.14 
Kinofilmu demonstrēšana
5914 
59.2 
Skaņu ierakstu producēšana
592 
59.20 
Skaņu ierakstu producēšana
5920 
60 
Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
60 
60.1 
Radio programmu apraide
601 
60.10 
Radio programmu apraide
6010 
60.2 
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
602 
60.20 
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
6020 
61 
Telekomunikācija
61 
61.1 
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
611 
61.10 
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
6110 
61.2 
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
612 
61.20 
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
6120 
61.3 
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
613 
61.30 
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
6130 
61.9 
Citi telekomunikāciju pakalpojumi
619 
61.90 
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
6190 
62 
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
62 
62.0 
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
620 
62.01 
Datorprogrammēšana
6201 
62.02 
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
6202 

Page 18/25  
Top