CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Tieslietu iestāžu darbība
8423 
84.24 
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana
8423 
84.25 
Ugunsdzēsības dienestu darbība
8423 
84.3 
Obligātā sociālā apdrošināšana
843 
84.30 
Obligātā sociālā apdrošināšana
8430 

IZGLĪTĪBA

85 
Izglītība
85 
85.1 
Pirmskolas izglītība
851 
85.10 
Pirmskolas izglītība
8510 
85.2 
Sākumizglītība
851 
85.20 
Sākumizglītība
8510 
85.3 
Vidējā izglītība
852 
85.31 
Vispārējā vidējā izglītība
8521 
85.32 
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
8522 
85.4 
Augstākā izglītība
853 
85.41 
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā
8530 
85.42 
Akadēmiskā augstākā izglītība
8530 
85.5 
Pārējā izglītība
854 
85.51 
Sporta un ārpusskolas izglītība
8541 
85.52 
Kultūras izglītība
8542 
85.53 
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība
8549 
85.59 
Citur neklasificēta izglītība
8549 
85.6 
Izglītības atbalsta pakalpojumi
855 
85.60 
Izglītības atbalsta pakalpojumi
8550 

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

86 
Veselības aizsardzība
86 
86.1 
Slimnīcu darbība
861 
86.10 
Slimnīcu darbība
8610 
86.2 
Ārstu un zobārstu prakse
862 
86.21 
Vispārējā ārstu prakse
8620 
86.22 
Specializētā ārstu prakse
8620 
86.23 
Zobārstu prakse
8620 
86.9 
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
869 
86.90 
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
8690 
87 
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
87 
87.1 
Aprūpes centru pakalpojumi
871 
87.10 
Aprūpes centru pakalpojumi
8710 
87.2 
Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
872 
87.20 
Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
8720 
87.3 
Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
873 

Page 23/25  
Top