CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Mežsaimniecība un mežizstrāde
02 
02.1 
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
021 
02.10 
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
0210 
02.2 
Mežizstrāde
022 
02.20 
Mežizstrāde
0220 
02.3 
Meža produktu vākšana
023 
02.30 
Meža produktu vākšana
0230 
02.4 
Mežsaimniecības palīgdarbības
024 
02.40 
Mežsaimniecības palīgdarbības
0240 
03 
Zivsaimniecība
03 
03.1 
Zvejniecība
031 
03.11 
Jūras zvejniecība
0311 
03.12 
Saldūdens zvejniecība
0312 
03.2 
Akvakultūra
032 
03.21 
Jūras akvakultūra
0321 
03.22 
Saldūdens akvakultūra
0322 

IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

05 
Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
05 
05.1 
Akmeņogļu ieguve
051 
05.10 
Akmeņogļu ieguve
0510 
05.2 
Brūnogļu (lignīta) ieguve
052 
05.20 
Brūnogļu (lignīta) ieguve
0520 
06 
Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
06 
06.1 
Jēlnaftas ieguve
061 
06.10 
Jēlnaftas ieguve
0610 
06.2 
Dabasgāzes ieguve
062 
06.20 
Dabasgāzes ieguve
0620 
07 
Metāla rūdu ieguve
07 
07.1 
Dzelzsrūdu ieguve
071 
07.10 
Dzelzsrūdu ieguve
0710 
07.2 
Krāsaino metālu rūdu ieguve
072 
07.21 
Urāna un torija rūdu ieguve
0721 
07.29 
Citu krāsaino metālu rūdu ieguve
0729 
08 
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
08 
08.1 
Akmeņu, smilšu un māla ieguve
081 
08.11 
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
0810 
08.12 
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
0810 
08.9 
Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
089 
08.91 
Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve
0891 
08.92 
Kūdras ieguve
0892 

Page 2/25  
Top