CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Elektroenerģijas ražošana
3510 
35.12 
Elektroenerģijas apgāde
3510 
35.13 
Elektroenerģijas sadale
3510 
35.14 
Elektroenerģijas tirdzniecība
3510 
35.2 
Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
352 
35.21 
Gāzes ražošana
3520 
35.22 
Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem
3520 
35.23 
Gāzes realizācija pa cauruļvadiem
3520 
35.3 
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
353 
35.30 
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
3530 

ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA

36 
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
36 
36.0 
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
360 
36.00 
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
3600 
37 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
37 
37.0 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
370 
37.00 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
3700 
38 
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
38 
38.1 
Atkritumu savākšana
381 
38.11 
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
3811 
38.12 
Bīstamo atkritumu savākšana
3812 
38.2 
Atkritumu apstrāde un izvietošana
382 
38.21 
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
3821 
38.22 
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
3822 
38.3 
Otrreizējā pārstrāde
383 
38.31 
Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana
3830 
38.32 
Šķirotu materiālu pārstrāde
3830 
39 
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
39 
39.0 
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
390 
39.00 
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
3900 

BŪVNIECĪBA

41 
Ēku būvniecība
41 
41.1 
Būvniecības projektu izstrādāšana
410 
41.10 
Būvniecības projektu izstrādāšana
4100 
41.2 
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
410 
41.20 
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
4100 
42 
Inženierbūvniecība
42 
42.1 
Ceļu un dzelzceļu būvniecība
421 
42.11 
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
4210 
42.12 
Dzelzceļu un metro būvniecība
4210 

Page 12/25  
Top