CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Skovbrug og skovning
02 
02.1 
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
021 
02.10 
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
0210 
02.2 
Skovning
022 
02.20 
Skovning
0220 
02.3 
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
023 
02.30 
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
0230 
02.4 
Serviceydelser til skovbrug
024 
02.40 
Serviceydelser til skovbrug
0240 
03 
Fiskeri og akvakultur
03 
03.1 
Fiskeri
031 
03.11 
Havfiskeri
0311 
03.12 
Ferskvandsfiskeri
0312 
03.2 
Akvakultur
032 
03.21 
Havbrug
0321 
03.22 
Ferskvandsbrug
0322 

RÅSTOFINDVINDING

05 
Indvinding af kul og brunkul
05 
05.1 
Indvinding af stenkul
051 
05.10 
Indvinding af stenkul
0510 
05.2 
Indvinding af brunkul
052 
05.20 
Indvinding af brunkul
0520 
06 
Indvinding af råolie og naturgas
06 
06.1 
Indvinding af råolie
061 
06.10 
Indvinding af råolie
0610 
06.2 
Indvinding af naturgas
062 
06.20 
Indvinding af naturgas
0620 
07 
Brydning af metalmalme
07 
07.1 
Brydning af jernmalm
071 
07.10 
Brydning af jernmalm
0710 
07.2 
Brydning af ikke-jernholdige metalmalme
072 
07.21 
Brydning af uran- og thoriummalme
0721 
07.29 
Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
0729 
08 
Anden råstofindvinding
08 
08.1 
Brydning af sten og indvinding af sand og ler
081 
08.11 
Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
0810 
08.12 
Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
0810 
08.9 
Råstofindvinding i.a.n.
089 
08.91 
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
0891 
08.92 
Indvinding af tørv
0892 

Page 2/25  
Top