CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5012 
50.20 
Товарен морски и крайбрежен транспорт
502 
50.3 
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
50.4 
Code: 50.4 
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
5021 
50.30 
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
5022 
50.40 
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
51 
51 
Въздушен транспорт
511 
51.1 
Пътнически въздушен транспорт
5110 
51.10 
Пътнически въздушен транспорт
512 
51.2 
Товарен въздушен транспорт; космически транспорт
5120 
51.21 
Товарен въздушен транспорт
51.22 
Code: 51.22 
Космически транспорт
52 
52 
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
521 
52.1 
Складиране и съхраняване на товари
5210 
52.10 
Складиране и съхраняване на товари
522 
52.2 
Спомагателни дейности в транспорта
5221 
52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
5222 
52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
5223 
52.23 
Спомагателни дейности във въздушния транспорт
5224 
52.24 
Обработка на товари
5229 
52.29 
Други спомагателни дейности в транспорта
53 
53 
Пощенски и куриерски дейности
531 
53.1 
Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
5310 
53.10 
Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
532 
53.2 
Други пощенски и куриерски дейности
5320 
53.20 
Други пощенски и куриерски дейности


ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
55 
55 
Хотелиерство
551 
55.1 
Хотели и подобни места за настаняване
55.2 
Code: 55.2 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
5510 
55.10 
Хотели и подобни места за настаняване
55.20 
Code: 55.20 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
552 
55.3 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
5520 
55.30 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
559 
55.9 
Други места за настаняване
5590 
55.90 
Други места за настаняване
56 
56 
Ресторантьорство
561 
56.1 
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
5610 
56.10 
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
562 
56.2 
Приготвяне и доставяне на храна
5621 
56.21 
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод

Page 17/25  
Top