CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Производство на електронни елементи
2610 
26.12 
Производство на монтирани печатни платки
2610 
26.2 
Производство на компютърна техника
262 
26.20 
Производство на компютърна техника
2620 
26.3 
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
263 
26.30 
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
2630 
26.4 
Производство на битова електроника
264 
26.40 
Производство на битова електроника
2640 
26.5 
Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници
265 
26.51 
Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
2651 
26.52 
Производство на часовници и часовникови механизми
2652 
26.6 
Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
266 
26.60 
Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
2660 
26.7 
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
267 
26.70 
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
2670 
26.8 
Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
268 
26.80 
Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
2680 
27 
Производство на електрически съоръжения
27 
27.1 
Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
271 
27.11 
Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
2710 
27.12 
Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
2710 
27.2 
Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
272 
27.20 
Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
2720 
27.3 
Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия
273 
27.31 
Производство на кабели от оптични влакна
2731 
27.32 
Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
2732 
27.33 
Производство на електроинсталационни изделия
2733 
27.4 
Производство на лампи и осветители
274 
27.40 
Производство на лампи и осветители
2740 
27.5 
Производство на битови уреди
275 
27.51 
Производство на битови електроуреди
2750 
27.52 
Производство на неелектрически битови уреди
2750 
27.9 
Производство на други електрически съоръжения
279 
27.90 
Производство на други електрически съоръжения
2790 
28 
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28 
28.1 
Производство на машини с общо предназначение
281 
28.11 
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
2811 
28.12 
Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
2812 
28.13 
Производство на други помпи и компресори
2813 
28.14 
Производство на арматурни изделия
2813 

Page 9/25  
Top