CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Производство на основни благородни и други цветни метали
242 
24.41 
Производство на благородни метали
2420 
24.42 
Производство на алуминий
2420 
24.43 
Производство на олово, цинк, калай
2420 
24.44 
Производство на мед
2420 
24.45 
Производство на други цветни метали
2420 
24.46 
Преработка на ядрено гориво
2420 
24.5 
Леене на метали
243 
24.51 
Леене на чугун
2431 
24.52 
Леене на стомана
2431 
24.53 
Леене на леки метали
2432 
24.54 
Леене на други метали
2432 
25 
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
25 
25.1 
Производство на метални изделия за строителството
251 
25.11 
Производство на метални конструкции и части от тях
2511 
25.12 
Производство на метална дограма
2511 
25.2 
Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
251 
25.21 
Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
2512 
25.29 
Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
2512 
25.3 
Производство на парни котли, без котли за централно отопление
251 
25.30 
Производство на парни котли, без котли за централно отопление
2513 
25.4 
Производство на въоръжение и боеприпаси
252 
25.40 
Производство на въоръжение и боеприпаси
2520 
25.5 
Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
259 
25.50 
Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
2591 
25.6 
Друго металообработване
259 
25.61 
Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
2592 
25.62 
Механично обработване на метал
2592 
25.7 
Производство на кухненски прибори, инструменти и железария
259 
25.71 
Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
2593 
25.72 
Производство на строителен и мебелен обков
2593 
25.73 
Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
2593 
25.9 
Производство на други метални изделия
259 
25.91 
Производство на варели и подобни съдове от стомана
2599 
25.92 
Производство на леки опаковки от метал
2599 
25.93 
Производство на изделия от тел, вериги и пружини
2599 
25.94 
Производство на свързващи елементи
2599 
25.99 
Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
2599 
26 
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
26 
26.1 
Производство на електронни елементи и печатни платки
261 

Page 8/25  
Top