CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Правосъдие
8423 
84.24 
Обществен ред и сигурност
8423 
84.25 
Пожарна безопасност и защита при бедствия
8423 
84.3 
Държавно обществено осигуряване
843 
84.30 
Държавно обществено осигуряване
8430 

ОБРАЗОВАНИЕ

85 
Образование
85 
85.1 
Предучилищно образование
851 
85.10 
Предучилищно образование
8510 
85.2 
Начално образование (първи етап на основното образование)
851 
85.20 
Начално образование (първи етап на основното образование)
8510 
85.3 
Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование
852 
85.31 
Прогимназиално и средно общо образование
8521 
85.32 
Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
8522 
85.4 
Образование след завършено средно образование
853 
85.41 
Професионално обучение след средно образование, но не висше
8530 
85.42 
Висше образование
8530 
85.5 
Други образователни дейности
854 
85.51 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
8541 
85.52 
Неформално обучение в областта на културата
8542 
85.53 
Обучение на водачи на превозни средства
8549 
85.59 
Други образователни дейности, некласифицирани другаде
8549 
85.6 
Спомагателни дейности в областта на образованието
855 
85.60 
Спомагателни дейности в областта на образованието
8550 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

86 
Хуманно здравеопазване
86 
86.1 
Дейност на болници
861 
86.10 
Дейност на болници
8610 
86.2 
Извънболнична лекарска практика
862 
86.21 
Дейност на общопрактикуващи лекари
8620 
86.22 
Дейност на лекари специалисти
8620 
86.23 
Дейност на лекари по дентална медицина
8620 
86.9 
Други дейности по хуманно здравеопазване
869 
86.90 
Други дейности по хуманно здравеопазване
8690 
87 
Медико-социални грижи с настаняване
87 
87.1 
Дейност на заведения със здравни грижи
871 
87.10 
Дейност на заведения със здравни грижи
8710 
87.2 
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
872 
87.20 
Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
8720 
87.3 
Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
873 

Page 23/25  
Top