CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Други професионални дейности
74 
74.1 
Специализирани дейности в областта на дизайна
741 
74.10 
Специализирани дейности в областта на дизайна
7410 
74.2 
Дейности в областта на фотографията
742 
74.20 
Дейности в областта на фотографията
7420 
74.3 
Преводаческа дейност
749 
74.30 
Преводаческа дейност
7490 
74.9 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
749 
74.90 
Други професионални дейности, некласифицирани другаде
7490 
75 
Ветеринарномедицинска дейност
75 
75.0 
Ветеринарномедицинска дейност
750 
75.00 
Ветеринарномедицинска дейност
7500 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

77 
Даване под наем и оперативен лизинг
77 
77.1 
Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
771 
77.11 
Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
7710 
77.12 
Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
7710 
77.2 
Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи
772 
77.21 
Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
7721 
77.22 
Даване под наем на видеокасети и дискове
7722 
77.29 
Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
7729 
77.3 
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение
773 
77.31 
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
7730 
77.32 
Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
7730 
77.33 
Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
7730 
77.34 
Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
7730 
77.35 
Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
7730 
77.39 
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
7730 
77.4 
Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
774 
77.40 
Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
7740 
78 
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
78 
78.1 
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
781 
78.10 
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
7810 
78.2 
Предоставяне на работна сила за временна заетост
782 
78.20 
Предоставяне на работна сила за временна заетост
7820 
78.3 
Други дейности по предоставяне на работна сила
783 
78.30 
Други дейности по предоставяне на работна сила
7830 
79 
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
79 
79.1 
Туристическа агентска и операторска дейност
791 
79.11 
Туристическа агентска дейност
7911 

Page 21/25  
Top