CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Управление на фондове
6630 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

68 
Операции с недвижими имоти
68 
68.1 
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
681 
68.10 
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
6810 
68.2 
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
681 
68.20 
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
6810 
68.3 
Посредническа дейност по операции с недвижими имоти
682 
68.31 
Дейност на агенции за недвижими имоти
6820 
68.32 
Управление на недвижими имоти
6820 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

69 
Юридически и счетоводни дейности
69 
69.1 
Юридически дейности
691 
69.10 
Юридически дейности
6910 
69.2 
Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
692 
69.20 
Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
6920 
70 
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
70 
70.1 
Дейност на централни офиси
701 
70.10 
Дейност на централни офиси
7010 
70.2 
Консултантски дейности в областта на управлението
702 
70.21 
Консултантска дейност по връзки с обществеността
7020 
70.22 
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
7020 
71 
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
71 
71.1 
Архитектурни и инженерни дейности
711 
71.11 
Архитектурни дейности
7110 
71.12 
Инженерни дейности и технически консултации
7110 
71.2 
Технически изпитвания и анализи
712 
71.20 
Технически изпитвания и анализи
7120 
72 
Научноизследователска и развойна дейност
72 
72.1 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
721 
72.11 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
7210 
72.19 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
7210 
72.2 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
722 
72.20 
Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
7220 
73 
Рекламна дейност и проучване на пазари
73 
73.1 
Рекламна дейност
731 
73.11 
Дейност на рекламни агенции
7310 
73.12 
Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
7310 
73.2 
Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
732 
73.20 
Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
7320 

Page 20/25  
Top