CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Горско стопанство
02 
02.1 
Възпроизводство на гори
021 
02.10 
Възпроизводство на гори
0210 
02.2 
Дърводобив
022 
02.20 
Дърводобив
0220 
02.3 
Събиране на диворастящи и недървесни продукти
023 
02.30 
Събиране на диворастящи и недървесни продукти
0230 
02.4 
Спомагателни дейности в горското стопанство
024 
02.40 
Спомагателни дейности в горското стопанство
0240 
03 
Рибно стопанство
03 
03.1 
Риболов
031 
03.11 
Океански и морски риболов
0311 
03.12 
Сладководен риболов
0312 
03.2 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми
032 
03.21 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
0321 
03.22 
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
0322 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

05 
Добив на въглища
05 
05.1 
Добив на антрацитни и черни въглища
051 
05.10 
Добив на антрацитни и черни въглища
0510 
05.2 
Добив на кафяви и лигнитни въглища
052 
05.20 
Добив на кафяви и лигнитни въглища
0520 
06 
Добив на нефт и природен газ
06 
06.1 
Добив на нефт
061 
06.10 
Добив на нефт
0610 
06.2 
Добив на природен газ
062 
06.20 
Добив на природен газ
0620 
07 
Добив на метални руди
07 
07.1 
Добив на железни руди
071 
07.10 
Добив на железни руди
0710 
07.2 
Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали
072 
07.21 
Добив на уранови и ториеви руди
0721 
07.29 
Добив на руди на цветни метали
0729 
08 
Добив на неметални материали и суровини
08 
08.1 
Добив на скални материали, пясък и глина
081 
08.11 
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
0810 
08.12 
Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
0810 
08.9 
Добив на други неметални материали и суровини
089 
08.91 
Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
0891 
08.92 
Добив на торф
0892 

Page 2/25  
Top