CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Строителство на мостове и тунели
4210 
42.2 
Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи
422 
42.21 
Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
4220 
42.22 
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
4220 
42.9 
Строителство на други съоръжения
429 
42.91 
Строителство на хидротехнически съоръжения
4290 
42.99 
Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
4290 
43 
Специализирани строителни дейности
43 
43.1 
Разчистване и подготовка на строителната площадка
431 
43.11 
Събаряне и разрушаване
4311 
43.12 
Земни работи
4312 
43.13 
Сондиране и пробиване
4312 
43.2 
Изграждане на инсталации
432 
43.21 
Изграждане на електрически инсталации
4321 
43.22 
Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
4322 
43.29 
Изграждане на други инсталации
4329 
43.3 
Довършителни строителни дейности
433 
43.31 
Полагане на мазилки
4330 
43.32 
Монтаж на дограма и дърводелски работи
4330 
43.33 
Полагане на облицовки и настилки
4330 
43.34 
Боядисване и стъклопоставяне
4330 
43.39 
Други довършителни строителни дейности
4330 
43.9 
Други специализирани строителни дейности
439 
43.91 
Покривни работи
4390 
43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
4390 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

45 
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
45 
45.1 
Търговия с автомобили
451 
45.11 
Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
4510 
45.19 
Търговия с други автомобили над 3.5 т
4510 
45.2 
Техническо обслужване и ремонт на автомобили
452 
45.20 
Техническо обслужване и ремонт на автомобили
4520 
45.3 
Търговия с части и принадлежности за автомобили
453 
45.31 
Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
4530 
45.32 
Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили
4530 
45.4 
Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
454 
45.40 
Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
4540 
46 
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
46 
46.1 
Търговия на едро чрез посредничество
461 
46.11 
Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
4610 

Page 13/25  
Top