CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Производство на лагери, предавки и съединители
2814 
28.2 
Производство на други машини с общо предназначение
281 
28.21 
Производство на пещи и горелки
2815 
28.22 
Производство на подемно-транспортни машини
2816 
28.23 
Производство на офис техника, без компютърната
2817 
28.24 
Производство на преносими инструменти с вграден двигател
2818 
28.25 
Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
2819 
28.29 
Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
2819 
28.3 
Производство на машини за селското и горското стопанство
282 
28.30 
Производство на машини за селското и горското стопанство
2821 
28.4 
Производство на обработващи машини
282 
28.41 
Производство на машини за обработка на метал
2822 
28.49 
Производство на други обработващи машини
2822 
28.9 
Производство на други машини със специално предназначение
282 
28.91 
Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
2823 
28.92 
Производство на машини за добива и строителството
2824 
28.93 
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
2825 
28.94 
Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
2826 
28.95 
Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
2829 
28.96 
Производство на машини за каучук или пластмаси
2829 
28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
2829 
29 
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
29 
29.1 
Производство на автомобили и техните двигатели
291 
29.10 
Производство на автомобили и техните двигатели
2910 
29.2 
Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
292 
29.20 
Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
2920 
29.3 
Производство на части и принадлежности за автомобили
293 
29.31 
Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
2930 
29.32 
Производство на други части и принадлежности за автомобили
2930 
30 
Производство на превозни средства, без автомобили
30 
30.1 
Строителство на плавателни съдове
301 
30.11 
Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
3011 
30.12 
Строителство на плавателни съдове за отдих
3012 
30.2 
Производство на локомотиви, мотриси и вагони
302 
30.20 
Производство на локомотиви, мотриси и вагони
3020 
30.3 
Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
303 
30.30 
Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
3030 
30.4 
Производство на бойни бронирани транспортни машини
304 
30.40 
Производство на бойни бронирани транспортни машини
3040 
30.9 
Производство на други превозни средства
309 

Page 10/25  
Top