CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Производство на химични продукти
20 
20.1 
Производство на основни химични вещества
201 
20.11 
Производство на промишлени газове
2011 
20.12 
Производство на багрила и пигменти
2011 
20.13 
Производство на други основни неорганични химични вещества
2011 
20.14 
Производство на други основни органични химични вещества
2011 
20.15 
Производство на азотни съединения и торове
2012 
20.16 
Производство на полимери в първични форми
2013 
20.17 
Производство на синтетичен каучук в първични форми
2013 
20.2 
Производство на пестициди и други агрохимикали
202 
20.20 
Производство на пестициди и други агрохимикали
2021 
20.3 
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
202 
20.30 
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
2022 
20.4 
Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати
202 
20.41 
Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
2023 
20.42 
Производство на парфюми и тоалетни продукти
2023 
20.5 
Производство на други химични продукти
202 
20.51 
Производство на експлозиви
2029 
20.52 
Производство на лепила
2029 
20.53 
Производство на етерични масла
2029 
20.59 
Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
2029 
20.6 
Производство на изкуствени и синтетични влакна
203 
20.60 
Производство на изкуствени и синтетични влакна
2030 
21 
Производство на лекарствени вещества и продукти
21 
21.1 
Производство на лекарствени вещества
210 
21.10 
Производство на лекарствени вещества
2100 
21.2 
Производство на лекарствени продукти
210 
21.20 
Производство на лекарствени продукти
2100 
22 
Производство на изделия от каучук и пластмаси
22 
22.1 
Производство на изделия от каучук
221 
22.11 
Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
2211 
22.19 
Производство на други изделия от каучук
2219 
22.2 
Производство на изделия от пластмаси
222 
22.21 
Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
2220 
22.22 
Производство на опаковки от пластмаси
2220 
22.23 
Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
2220 
22.29 
Производство на други изделия от пластмаси
2220 
23 
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
23 
23.1 
Производство на стъкло и изделия от стъкло
231 
23.11 
Производство на необработено плоско стъкло
2310 

Page 6/25  
Top