CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Производство на готови храни за животни
108 
10.91 
Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
1080 
10.92 
Производство на готови храни за домашни любимци
1080 
11 
Производство на напитки
11 
11.0 
Производство на напитки
110 
11.01 
Производство на спиртни напитки
1101 
11.02 
Производство на вина от грозде
1102 
11.03 
Производство на други ферментирали напитки
1102 
11.04 
Производство на други недестилирани алкохолни напитки
1102 
11.05 
Производство на пиво
1103 
11.06 
Производство на малц
1103 
11.07 
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
1104 
12 
Производство на тютюневи изделия
12 
12.0 
Производство на тютюневи изделия
120 
12.00 
Производство на тютюневи изделия
1200 
13 
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
13 
13.1 
Подготовка и предене на текстилни влакна
131 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
1311 
13.2 
Производство на тъкани
131 
13.20 
Производство на тъкани
1312 
13.3 
Облагородяване на прежди, платове и облекло
131 
13.30 
Облагородяване на прежди, платове и облекло
1313 
13.9 
Производство на други текстилни изделия
139 
13.91 
Производство на плетени платове
1391 
13.92 
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
1392 
13.93 
Производство на килими и текстилни подови настилки
1393 
13.94 
Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
1394 
13.95 
Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
1399 
13.96 
Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
1399 
13.99 
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
1399 
14 
Производство на облекло
14 
14.1 
Производство на облекло, без кожухарско
141 
14.11 
Производство на облекло от обработени меки кожи
1410 
14.12 
Производство на работно облекло
1410 
14.13 
Производство на горно облекло, без работно
1410 
14.14 
Производство на долно облекло
1410 
14.19 
Производство на друго облекло и допълнения за облекло
1410 
14.2 
Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
142 
14.20 
Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
1420 
14.3 
Производство на други трикотажни изделия
143 

Page 4/25  
Top