CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
8730 
87.9 
Други социални грижи с настаняване
879 
87.90 
Други социални грижи с настаняване
8790 
88 
Социална работа без настаняване
88 
88.1 
Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
881 
88.10 
Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
8810 
88.9 
Друга социална работа без настаняване
889 
88.91 
Дневни грижи за малки деца
8890 
88.99 
Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
8890 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

90 
Артистична и творческа дейност
90 
90.0 
Артистична и творческа дейност
900 
90.01 
Изпълнителско изкуство
9000 
90.02 
Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
9000 
90.03 
Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
9000 
90.04 
Експлоатация на зали за представления
9000 
91 
Други дейности в областта на културата
91 
91.0 
Други дейности в областта на културата
910 
91.01 
Дейност на библиотеки и архиви
9101 
91.02 
Дейност на музеи
9102 
91.03 
Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
9102 
91.04 
Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
9103 
92 
Организиране на хазартни игри
92 
92.0 
Организиране на хазартни игри
920 
92.00 
Организиране на хазартни игри
9200 
93 
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
93 
93.1 
Дейности в областта на спорта
931 
93.11 
Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
9311 
93.12 
Дейност на спортни клубове
9312 
93.13 
Дейност на фитнес центрове и зали
9311 
93.19 
Други дейности в областта на спорта
9319 
93.2 
Дейности, свързани с развлечения и отдих
932 
93.21 
Дейност на увеселителни и тематични паркове
9321 
93.29 
Други дейности, свързани с развлечения и отдих
9329 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

94 
Дейности на организации с нестопанска цел
94 
94.1 
Дейност на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации
941 
94.11 
Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
9411 
94.12 
Дейност на професионални организации
9412 
94.2 
Дейност на синдикални организации
942 

Page 24/25  
Top