CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Туроператорска дейност
7912 
79.9 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
799 
79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
7990 
80 
Дейности по охрана и разследване
80 
80.1 
Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
801 
80.10 
Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
8010 
80.2 
Дейности в областта на технически системи за сигурност
802 
80.20 
Дейности в областта на технически системи за сигурност
8020 
80.3 
Дейности по разследване и издирване
803 
80.30 
Дейности по разследване и издирване
8030 
81 
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
81 
81.1 
Комплексно обслужване на сгради
811 
81.10 
Комплексно обслужване на сгради
8110 
81.2 
Дейности по почистване
812 
81.21 
Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
8121 
81.22 
Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
8129 
81.29 
Други дейности по почистване
8129 
81.3 
Оформяне и поддържане на озеленени площи
813 
81.30 
Оформяне и поддържане на озеленени площи
8130 
82 
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
82 
82.1 
Административни и спомагателни офис дейности
821 
82.11 
Комбинирани административни офис дейности
8211 
82.19 
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
8219 
82.2 
Дейност на телефонни центрове за услуги
822 
82.20 
Дейност на телефонни центрове за услуги
8220 
82.3 
Организиране на конгреси и търговски изложения
823 
82.30 
Организиране на конгреси и търговски изложения
8230 
82.9 
Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
829 
82.91 
Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
8291 
82.92 
Дейности по опаковане и пакетиране
8292 
82.99 
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
8299 

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

84 
Държавно управление
84 
84.1 
Държавно управление с общ, икономически и социален характер
841 
84.11 
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
8411 
84.12 
Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
8412 
84.13 
Държавно управление в областта на стопанската дейност
8413 
84.2 
Услуги на държавното управление за обществото като цяло
842 
84.21 
Външни работи
8421 
84.22 
Отбрана
8422 

Page 22/25  
Top