CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Управление и обслужване на компютърни средства и системи
6202 
62.09 
Други дейности в областта на информационните технологии
6209 
63 
Информационни услуги
63 
63.1 
Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали
631 
63.11 
Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
6311 
63.12 
Web-портали
6312 
63.9 
Други информационни услуги
639 
63.91 
Дейност на информационни агенции
6391 
63.99 
Други информационни услуги, некласифицирани другаде
6399 

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

64 
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64 
64.1 
Парично посредничество
641 
64.11 
Дейност на централната банка
6411 
64.19 
Друго парично посредничество
6419 
64.2 
Дейност на холдингови дружества
642 
64.20 
Дейност на холдингови дружества
6420 
64.3 
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
643 
64.30 
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
6430 
64.9 
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
649 
64.91 
Финансов лизинг
6491 
64.92 
Други форми на предоставяне на кредит
6492 
64.99 
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
6499 
65 
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
65 
65.1 
Застраховане
651 
65.11 
Животозастраховане
6511 
65.12 
Друго застраховане, без животозастраховане
6512 
65.2 
Презастраховане
652 
65.20 
Презастраховане
6520 
65.3 
Допълнително пенсионно осигуряване
653 
65.30 
Допълнително пенсионно осигуряване
6530 
66 
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
66 
66.1 
Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
661 
66.11 
Управление на финансови пазари
6611 
66.12 
Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
6612 
66.19 
Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
6619 
66.2 
Спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
662 
66.21 
Оценяване на застрахователни рискове и щети
6621 
66.22 
Дейности на застрахователни брокери и агенти
6622 
66.29 
Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
6629 
66.3 
Управление на фондове
663 

Page 19/25  
Top