CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Товарен морски и крайбрежен транспорт
5012 
50.3 
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
502 
50.30 
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
5021 
50.4 
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
502 
50.40 
Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
5022 
51 
Въздушен транспорт
51 
51.1 
Пътнически въздушен транспорт
511 
51.10 
Пътнически въздушен транспорт
5110 
51.2 
Товарен въздушен транспорт; космически транспорт
512 
51.21 
Товарен въздушен транспорт
5120 
51.22 
Космически транспорт
5120 
52 
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
52 
52.1 
Складиране и съхраняване на товари
521 
52.10 
Складиране и съхраняване на товари
5210 
52.2 
Спомагателни дейности в транспорта
522 
52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
5221 
52.22 
Спомагателни дейности във водния транспорт
5222 
52.23 
Спомагателни дейности във въздушния транспорт
5223 
52.24 
Обработка на товари
5224 
52.29 
Други спомагателни дейности в транспорта
5229 
53 
Пощенски и куриерски дейности
53 
53.1 
Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
531 
53.10 
Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
5310 
53.2 
Други пощенски и куриерски дейности
532 
53.20 
Други пощенски и куриерски дейности
5320 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

55 
Хотелиерство
55 
55.1 
Хотели и подобни места за настаняване
551 
55.10 
Хотели и подобни места за настаняване
5510 
55.2 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
551 
55.20 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
5510 
55.3 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
552 
55.30 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
5520 
55.9 
Други места за настаняване
559 
55.90 
Други места за настаняване
5590 
56 
Ресторантьорство
56 
56.1 
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
561 
56.10 
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
5610 
56.2 
Приготвяне и доставяне на храна
562 
56.21 
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
5621 

Page 17/25  
Top