CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Производство на електрическа енергия
3510 
35.12 
Пренос на електрическа енергия
3510 
35.13 
Разпределение на електрическа енергия
3510 
35.14 
Търговия с електрическа енергия
3510 
35.2 
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
352 
35.21 
Производство на газообразни горива
3520 
35.22 
Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
3520 
35.23 
Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
3520 
35.3 
Производство и разпределение на топлинна енергия
353 
35.30 
Производство и разпределение на топлинна енергия
3530 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

36 
Събиране, пречистване и доставяне на води
36 
36.0 
Събиране, пречистване и доставяне на води
360 
36.00 
Събиране, пречистване и доставяне на води
3600 
37 
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
37 
37.0 
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
370 
37.00 
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
3700 
38 
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
38 
38.1 
Събиране на отпадъци
381 
38.11 
Събиране на неопасни отпадъци
3811 
38.12 
Събиране на опасни отпадъци
3812 
38.2 
Обработване и обезвреждане на отпадъци
382 
38.21 
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
3821 
38.22 
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
3822 
38.3 
Рециклиране на материали
383 
38.31 
Разкомплектоване на отпадъци
3830 
38.32 
Рециклиране на сортирани отпадъци
3830 
39 
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
39 
39.0 
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
390 
39.00 
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
3900 

СТРОИТЕЛСТВО

41 
Строителство на сгради
41 
41.1 
Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
410 
41.10 
Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
4100 
41.2 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
410 
41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
4100 
42 
Строителство на съоръжения
42 
42.1 
Строителство на пътища, вкл. релсови
421 
42.11 
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
4210 
42.12 
Строителство на подземни и надземни релсови пътища
4210 

Page 12/25  
Top