CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Производство на мотоциклети и техните двигатели
3091 
30.92 
Производство на велосипеди и инвалидни колички
3092 
30.99 
Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
3099 
31 
Производство на мебели
31 
31.0 
Производство на мебели
310 
31.01 
Производство на мебели за офиси и магазини
3100 
31.02 
Производство на кухненски мебели
3100 
31.03 
Производство на матраци и дюшеци
3100 
31.09 
Производство на други мебели
3100 
32 
Производство, некласифицирано другаде
32 
32.1 
Производство на бижута и подобни изделия
321 
32.11 
Сечене на монети
3211 
32.12 
Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
3211 
32.13 
Производство на бижута имитация
3212 
32.2 
Производство на музикални инструменти
322 
32.20 
Производство на музикални инструменти
3220 
32.3 
Производство на спортни стоки
323 
32.30 
Производство на спортни стоки
3230 
32.4 
Производство на игри и детски играчки
324 
32.40 
Производство на игри и детски играчки
3240 
32.5 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
325 
32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
3250 
32.9 
Разнообразни производства, некласифицирани другаде
329 
32.91 
Производство на метли и четки
3290 
32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
3290 
33 
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
33 
33.1 
Ремонт на метални изделия, машини и оборудване
331 
33.11 
Ремонт на метални изделия
3311 
33.12 
Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
3312 
33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
3313 
33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
3314 
33.15 
Ремонт и поддържане на плавателни съдове
3315 
33.16 
Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
3315 
33.17 
Ремонт и поддържане на други превозни средства
3315 
33.19 
Ремонт на друго оборудване
3319 
33.2 
Инсталиране на машини и оборудване
332 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
3320 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

35 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
35 
35.1 
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
351 

Page 11/25  
Top