CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Insamling av icke-farligt avfall
90.02 
Avfallshantering
90.03 
Code: 90.03 
Renhållning, sanering och liknande verkshamhet
38.12 
Insamling av farligt avfall
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
40.11 
Code: 40.11 
Generering av elektricitet
90.02 
Code: 90.02 
Avfallshantering
38.21 
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
14.50 
Övrig utvinning
24.15 
Code: 24.15 
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
90.02 
Code: 90.02 
Avfallshantering
38.22 
Behandling och bortskaffande av farligt avfall
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
90.02 
Code: 90.02 
Avfallshantering
38.31 
Demontering av uttjänta fordon och maskiner
37.10 
Återvinning av skrot och avfall av metall
38.32 
Återvinning av källsorterat material
37.10 
Återvinning av skrot och avfall av metall
37.20 
Code: 37.20 
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
39.00 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
90.03 
Renhållning, sanering och liknande verkshamhet
41.10 
Utformning av byggprojekt
70.11 
Markexploatering
41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
20.30 
Trähus- och byggnadssnickeritillverkning
25.23 
Code: 25.23 
Byggplastvarutillverkning
28.11 
Code: 28.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
45.21 
Code: 45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45.23 
Code: 45.23 
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
42 
Anläggningsarbeten
70.11 
Markexploatering
42.11 
Anläggning av vägar och motorvägar
45.23 
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
42.12 
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45.23 
Code: 45.23 
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
42.13 
Anläggning av broar och tunnlar
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
42.21 
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45.24 
Code: 45.24 
Vattenbyggnad
45.25 
Code: 45.25 
Andra bygg- och anläggningsarbeten
42.22 
Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
42.91 
Vattenbyggnad
45.24 
Vattenbyggnad
42.99 
Övriga anläggningsarbeten
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45.23 
Code: 45.23 
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
43.11 
Rivning av hus och byggnader
45.11 
Rivning av hus; markarbeten
43.12 
Mark- och grundarbeten
45.11 
Rivning av hus; markarbeten
43.13 
Markundersökning
45.12 
Markundersökning
43.21 
Elinstallationer
45.31 
Elinstallationer
45.34 
Code: 45.34 
Andra bygginstallationer
43.22 
VVS-arbeten
28.22 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
45.31 
Code: 45.31 
Elinstallationer
45.33 
Code: 45.33 
VVS-arbeten

Page 15/26  
Top