CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Övergripande offentlig förvaltning
75.11 
Övergripande offentlig förvaltning
75.14 
Code: 75.14 
Stöd till offentlig förvaltning
84.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
75.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
84.13 
Administration av näringslivsprogram
75.13 
Administration av näringslivsprogram
84.21 
Utrikesförvaltning
75.21 
Utrikesförvaltning
84.22 
Totalförsvar
75.22 
Totalförsvar
84.23 
Rättskipning
75.23 
Rättskipning
84.24 
Polisverksamhet
75.24 
Polisverksamhet
84.25 
Brand- och räddningsverksamhet
75.25 
Brand- och räddningsverksamhet
84.30 
Obligatorisk socialförsäkring
75.30 
Obligatorisk socialförsäkring
85.10 
Förskoleutbildning
80.10 
Grundskoleutbildning
85.20 
Grundskoleutbildning
80.10 
Grundskoleutbildning
85.31 
Studieförberedande gymnasial utbildning
80.21 
Studieförberedande gymnasial utbildning
85.32 
Gymnasial yrkesutbildning
63.22 
Övriga stödtjänster till sjöfart
63.23 
Code: 63.23 
Övriga stödtjänster till luftfart
80.22 
Code: 80.22 
Gymnasial yrkesutbildning
80.42 
Code: 80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
85.41 
Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet eller högskola
80.30 
Högskoleutbildning
85.42 
Universitets- eller högskoleutbildning
80.30 
Högskoleutbildning
85.51 
Sport- och fritidsutbildning
80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
92.62 
Code: 92.62 
Annan sportverksamhet
93.05 
Code: 93.05 
Övrig serviceverksamhet
85.52 
Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning
80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
92.34 
Code: 92.34 
Annan nöjesverksamhet
85.53 
Trafikskoleverksamhet
80.41 
Trafikskoleverksamhet
85.59 
Övrig utbildning
80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
85.60 
Stödverksamhet för utbildningsväsendet
74.14 
Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.
86.10 
Sluten sjukvård
85.11 
Sluten sjukvård
86.21 
Allmänpraktiserande läkarverksamhet
85.12 
Öppen hälso- och sjukvård
86.22 
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
85.12 
Öppen hälso- och sjukvård
86.23 
Tandläkarverksamhet
85.13 
Tandvård
86.90 
Annan hälso- och sjukvård
85.14 
Annan hälso- och sjukvård
87.10 
Boende med sjuksköterskevård
85.14 
Annan hälso- och sjukvård
87.20 
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
85.11 
Sluten sjukvård
85.14 
Code: 85.14 
Annan hälso- och sjukvård
85.31 
Code: 85.31 
Omsorg och sociala tjänster med boende
87.30 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
85.14 
Annan hälso- och sjukvård
85.31 
Code: 85.31 
Omsorg och sociala tjänster med boende
87.90 
Annan vård och omsorg med boende
85.31 
Omsorg och sociala tjänster med boende
88.10 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
85.32 
Omsorg och sociala tjänster i öppenvård

Page 24/26  
Top