CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Bearbetning av skördade växter
01.41 
Service till växtodling; anläggning och skötsel av grönytor
01.64 
Bearbetning av utsäde
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.12 
Code: 01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.41 
Code: 01.41 
Service till växtodling; anläggning och skötsel av grönytor
01.70 
Jakt och service i anslutning härtill
01.50 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
02.10 
Skogshushållning och skogsskötsel
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
02.01 
Code: 02.01 
Skogsbruk
02.20 
Drivning
02.01 
Skogsbruk
02.30 
Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
02.01 
Code: 02.01 
Skogsbruk
02.40 
Service till skogsbruk
02.02 
Service till skogsbruk
74.14 
Code: 74.14 
Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.
03.11 
Saltvattensfiske
05.01 
Fiske
03.12 
Sötvattensfiske
05.01 
Fiske
03.21 
Fiskodling i saltvatten
05.02 
Vattenbruk
03.22 
Fiskodling i sötvatten
01.25 
Annan djurskötsel
05.02 
Code: 05.02 
Vattenbruk
05.10 
Stenkolsutvinning
10.10 
Stenkolsutvinning
05.20 
Brunkolsutvinning
10.20 
Brunkolsutvinning
06.10 
Utvinning av råpetroleum
11.10 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
06.20 
Utvinning av naturgas
11.10 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
07.10 
Järnmalmsutvinning
13.10 
Järnmalmsutvinning
07.21 
Utvinning av uran- och toriummalm
12.00 
Utvinning av uran- och toriummalm
07.29 
Utvinning av annan malm
13.20 
Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm
08.11 
Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
14.11 
Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål
14.12 
Code: 14.12 
Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
14.13 
Code: 14.13 
Brytning av skiffer
08.12 
Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
14.21 
Utvinning av sand, grus och berg
14.22 
Code: 14.22 
Utvinning av lera
08.91 
Brytning av kemiska mineral
14.30 
Brytning av kemiska mineral
08.92 
Torvutvinning
10.30 
Torvutvinning
08.93 
Saltutvinning
14.40 
Saltutvinning
08.99 
Diverse övrig utvinning av mineral
14.50 
Övrig utvinning
09.10 
Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
11.10 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
11.20 
Code: 11.20 
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
10.10 
Stenkolsutvinning
10.20 
Code: 10.20 
Brunkolsutvinning
10.30 
Code: 10.30 
Torvutvinning

Page 2/26  
Top