CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Utrikesförvaltning
88.99 
Övriga öppna sociala insatser
75.22 
Totalförsvar
84.22 
Totalförsvar
75.23 
Rättskipning
84.23 
Rättskipning
75.24 
Polisverksamhet
84.24 
Polisverksamhet
75.25 
Brand- och räddningsverksamhet
84.25 
Brand- och räddningsverksamhet
75.30 
Obligatorisk socialförsäkring
84.30 
Obligatorisk socialförsäkring
80.10 
Grundskoleutbildning
85.10 
Förskoleutbildning
85.20 
Code: 85.20 
Grundskoleutbildning
80.21 
Studieförberedande gymnasial utbildning
85.31 
Studieförberedande gymnasial utbildning
80.22 
Gymnasial yrkesutbildning
85.32 
Gymnasial yrkesutbildning
80.30 
Högskoleutbildning
85.41 
Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet eller högskola
85.42 
Code: 85.42 
Universitets- eller högskoleutbildning
80.41 
Trafikskoleverksamhet
85.53 
Trafikskoleverksamhet
80.42 
Annan vuxenutbildning m.m.
85.32 
Gymnasial yrkesutbildning
85.51 
Code: 85.51 
Sport- och fritidsutbildning
85.52 
Code: 85.52 
Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning
85.59 
Code: 85.59 
Övrig utbildning
85.11 
Sluten sjukvård
86.10 
Sluten sjukvård
87.20 
Code: 87.20 
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
85.12 
Öppen hälso- och sjukvård
86.21 
Allmänpraktiserande läkarverksamhet
86.22 
Code: 86.22 
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
85.13 
Tandvård
86.23 
Tandläkarverksamhet
85.14 
Annan hälso- och sjukvård
86.90 
Annan hälso- och sjukvård
87.10 
Code: 87.10 
Boende med sjuksköterskevård
87.20 
Code: 87.20 
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.30 
Code: 87.30 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
85.20 
Veterinärverksamhet
75.00 
Veterinärverksamhet
85.31 
Omsorg och sociala tjänster med boende
87.20 
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.30 
Code: 87.30 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
87.90 
Code: 87.90 
Annan vård och omsorg med boende
85.32 
Omsorg och sociala tjänster i öppenvård
88.10 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
88.91 
Code: 88.91 
Dagbarnvård
88.99 
Code: 88.99 
Övriga öppna sociala insatser
90.01 
Avloppsrening
37.00 
Avloppsrening
90.02 
Avfallshantering
38.11 
Insamling av icke-farligt avfall
38.12 
Code: 38.12 
Insamling av farligt avfall
38.21 
Code: 38.21 
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
38.22 
Code: 38.22 
Behandling och bortskaffande av farligt avfall
90.03 
Renhållning, sanering och liknande verkshamhet
38.11 
Insamling av icke-farligt avfall
39.00 
Code: 39.00 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Page 24/26  
Top