CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Zahraničné veci
88.99 
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
75.22 
Obranné činnosti
84.22 
Obrana
75.23 
Spravodlivosť a činnosti súdov
84.23 
Spravodlivosť a súdnictvo
75.24 
Bezpečnosť, právne a poriadkové činnosti
84.24 
Verejný poriadok a bezpečnosť
75.25 
Činnosti protipožiarnej ochrany
84.25 
Protipožiarna ochrana
75.30 
Činnosti povinného sociálneho zabezpečenia
84.30 
Povinné sociálne zabezpečenie
80.10 
Základné školstvo
85.10 
Predškolská výchova
85.20 
Code: 85.20 
Základné školstvo
80.21 
Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo
85.31 
Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo
80.22 
Stredné technické a odborné školstvo
85.32 
Stredné technické a odborné školstvo
80.30 
Vyššie školstvo
85.41 
Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
85.42 
Code: 85.42 
Terciárne vzdelávanie
80.41 
Činnosti autoškôl
85.53 
Činnosti autoškôl a iných škôl
80.42 
Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie i. n.
85.32 
Stredné technické a odborné školstvo
85.51 
Code: 85.51 
Športová a rekreačná výchova
85.52 
Code: 85.52 
Umelecké vzdelávanie
85.59 
Code: 85.59 
Ostatné vzdelávanie i. n.
85.11 
Činnosti nemocníc
86.10 
Činnosti nemocníc
87.20 
Code: 87.20 
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
85.12 
Činnosti ambulantnej lekárskej praxe
86.21 
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 
Code: 86.22 
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
85.13 
Činnosti zubnej lekárskej praxe
86.23 
Zubná lekárska prax
85.14 
Ostatné činnosti v zdravotníctve
86.90 
Ostatná zdravotná starostlivosť
87.10 
Code: 87.10 
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
87.20 
Code: 87.20 
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
87.30 
Code: 87.30 
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
85.20 
Veterinárne činnosti
75.00 
Veterinárne činnosti
85.31 
Činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním
87.20 
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
87.30 
Code: 87.30 
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
87.90 
Code: 87.90 
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
85.32 
Činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania
88.10 
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
88.91 
Code: 88.91 
Denná starostlivosť o deti
88.99 
Code: 88.99 
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
90.01 
Zber a čistenie odpadových vôd
37.00 
Čistenie a odvod odpadových vôd
90.02 
Zber a spracovanie ostatného odpadu
38.11 
Zber iného ako nebezpečného odpadu
38.12 
Code: 38.12 
Zber nebezpečného odpadu
38.21 
Code: 38.21 
Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
38.22 
Code: 38.22 
Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
90.03 
Asanačné, sanačné a podobné činnosti
38.11 
Zber iného ako nebezpečného odpadu
39.00 
Code: 39.00 
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

Page 24/26  
Top