CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
71.33 
Dajanje računalnikov in drugih pisarniških naprav in opreme v najem
77.34 
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
71.22 
Dajanje ladij v najem
77.35 
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
71.23 
Dajanje zračnih plovil v najem
77.39 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
71.21 
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
71.32 
Code: 71.32 
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
71.34 
Code: 71.34 
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
77.40 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
78.10 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
74.50 
Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile
92.72 
Code: 92.72 
Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
78.20 
Posredovanje začasne delovne sile
74.50 
Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile
78.30 
Druga oskrba s človeškimi viri
74.50 
Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile
79.11 
Dejavnost potovalnih agencij
63.30 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
79.12 
Dejavnost organizatorjev potovanj
63.30 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
79.90 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
63.30 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
92.32 
Code: 92.32 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.34 
Code: 92.34 
Druge razvedrilne dejavnosti
92.62 
Code: 92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
92.72 
Code: 92.72 
Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
80.10 
Varovanje
74.60 
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
80.20 
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
45.31 
Električne inštalacije
74.60 
Code: 74.60 
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
80.30 
Poizvedovalne dejavnosti
74.60 
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
81.10 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
70.32 
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
75.14 
Code: 75.14 
Pomožne dejavnosti za državno upravo
81.21 
Splošno čiščenje stavb
74.70 
Čiščenje objektov in opreme
81.22 
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
74.70 
Čiščenje objektov in opreme
81.29 
Čiščenje cest in drugo čiščenje
74.70 
Čiščenje objektov in opreme
90.03 
Code: 90.03 
Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene
81.30 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
01.41 
Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov
82.11 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
74.85 
Tajniška dela in prevajanje
82.19 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
64.11 
Dejavnost javne pošte
72.30 
Code: 72.30 
Obdelava podatkov
74.85 
Code: 74.85 
Tajniška dela in prevajanje
82.20 
Dejavnost klicnih centrov
74.86 
Dejavnost klicnih centrov
82.30 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
82.91 
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
82.92 
Pakiranje
74.82 
Pakiranje
82.99 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
74.85 
Tajniška dela in prevajanje
74.87 
Code: 74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
75.13 
Code: 75.13 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

Page 23/26  
Top