CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Priprava pridelkov
01.41 
Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov
01.64 
Obdelava semen
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.12 
Code: 01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.13 
Code: 01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.41 
Code: 01.41 
Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov
01.70 
Lovstvo
01.50 
Lov in lovske storitve
02.10 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
02.01 
Code: 02.01 
Gozdarstvo
02.20 
Sečnja
02.01 
Gozdarstvo
02.30 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.13 
Code: 01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
02.01 
Code: 02.01 
Gozdarstvo
02.40 
Storitve za gozdarstvo
02.02 
Gozdarske storitve
74.14 
Code: 74.14 
Podjetniško in poslovno svetovanje
03.11 
Morsko ribištvo
05.01 
Ribolov
03.12 
Sladkovodno ribištvo
05.01 
Ribolov
03.21 
Gojenje morskih organizmov
05.02 
Ribogojstvo
03.22 
Gojenje sladkovodnih organizmov
01.25 
Reja drugih živali
05.02 
Code: 05.02 
Ribogojstvo
05.10 
Pridobivanje črnega premoga
10.10 
Pridobivanje in aglomeracija črnega premoga
05.20 
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
10.20 
Pridobivanje in aglomeracija rjavega premoga in lignita
06.10 
Pridobivanje surove nafte
11.10 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
06.20 
Pridobivanje zemeljskega plina
11.10 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
07.10 
Pridobivanje železove rude
13.10 
Pridobivanje železove rude
07.21 
Pridobivanje uranove in torijeve rude
12.00 
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
07.29 
Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
13.20 
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
08.11 
Pridobivanje kamna
14.11 
Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
14.12 
Code: 14.12 
Pridobivanje apnenca, sadre in krede
14.13 
Code: 14.13 
Pridobivanje skrilavcev
08.12 
Pridobivanje gramoza, peska, gline
14.21 
Pridobivanje gramoza in peska
14.22 
Code: 14.22 
Pridobivanje gline in kaolina
08.91 
Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
14.30 
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
08.92 
Pridobivanje šote
10.30 
Pridobivanje in aglomeracija šote
08.93 
Pridobivanje soli
14.40 
Pridobivanje soli
08.99 
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
14.50 
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
09.10 
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
11.10 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
11.20 
Code: 11.20 
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč
09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
10.10 
Pridobivanje in aglomeracija črnega premoga
10.20 
Code: 10.20 
Pridobivanje in aglomeracija rjavega premoga in lignita
10.30 
Code: 10.30 
Pridobivanje in aglomeracija šote

Page 2/26  
Top