CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.12 
Code: 01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.12 
Pridelovanje riža
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.13 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.12 
Code: 01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.14 
Pridelovanje sladkornega trsa
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.15 
Pridelovanje tobaka
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.16 
Pridelovanje rastlin za vlakna
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.19 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.12 
Code: 01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.21 
Vinogradništvo
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.22 
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.23 
Gojenje citrusov
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.24 
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.25 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.13 
Code: 01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.26 
Pridelovanje oljnih sadežev
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.13 
Code: 01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.27 
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.28 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.12 
Code: 01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.13 
Code: 01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.29 
Gojenje drugih trajnih nasadov
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
02.01 
Code: 02.01 
Gozdarstvo
01.30 
Razmnoževanje rastlin
01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.41 
Prireja mleka
01.21 
Reja govedi
01.42 
Druga govedoreja
01.21 
Reja govedi
01.43 
Konjereja
01.22 
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
01.44 
Reja kamel
01.25 
Reja drugih živali
01.45 
Reja drobnice
01.22 
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
01.46 
Prašičereja
01.23 
Reja prašičev
01.47 
Reja perutnine
01.24 
Reja perutnine
01.49 
Reja drugih živali
01.22 
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
01.25 
Code: 01.25 
Reja drugih živali
01.50 
Mešano kmetijstvo
01.30 
Mešano kmetijstvo
01.61 
Storitve za rastlinsko pridelavo
01.41 
Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov
01.62 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.42 
Storitvene dejavnosti za živinorejo, razen veterinarskih dejavnosti
92.72 
Code: 92.72 
Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
01.63 
Priprava pridelkov
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.13 
Code: 01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo

Page 1/26  
Top