CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.31 
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
51.31 
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
51.38 
Code: 51.38 
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.32 
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.32 
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.33 
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
51.33 
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
46.34 
Trgovina na debelo s pijačami
51.34 
Trgovina na debelo s pijačami
46.35 
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
51.35 
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.36 
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
51.36 
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.37 
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
51.37 
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.38 
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
51.38 
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.39 
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.39 
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
46.41 
Trgovina na debelo s tekstilom
51.41 
Trgovina na debelo s tekstilom
46.42 
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
51.42 
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
51.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
51.47 
Code: 51.47 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
51.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
46.45 
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
51.45 
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.46 
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
51.46 
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
46.47 
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
51.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
51.47 
Code: 51.47 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.48 
Trgovina na debelo z urami in nakitom
51.47 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.49 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.47 
Code: 51.47 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.51 
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
51.84 
Trgovina na debelo z računalniki in računalniško opremo
46.52 
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
51.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
51.86 
Code: 51.86 
Trgovina na debelo z drugimi elektronskimi deli in opremo
46.61 
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
51.88 
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
46.62 
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.81 
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.63 
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
51.82 
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
46.64 
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
51.83 
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.65 
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
51.85 
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.66 
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.85 
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.69 
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
51.87 
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
46.71 
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.51 
Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.72 
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
51.52 
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.73 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.47 
Code: 51.47 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.53 
Code: 51.53 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.74 
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.54 
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.75 
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
51.55 
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
46.76 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.55 
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi

Page 17/26  
Top