CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finančni lizing
64.91 
Dejavnost finančnega zakupa
65.22 
Drugo kreditiranje
64.92 
Drugo kreditiranje
64.99 
Code: 64.99 
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
65.23 
Drugo finančno posredništvo, d. n.
64.20 
Dejavnost holdingov
64.30 
Code: 64.30 
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.99 
Code: 64.99 
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.01 
Življenjsko zavarovanje
65.11 
Dejavnost življenjskega zavarovanja
65.20 
Code: 65.20 
Dejavnost pozavarovanja
66.02 
Dejavnost pokojninskih skladov
65.20 
Dejavnost pozavarovanja
65.30 
Code: 65.30 
Dejavnost pokojninskih skladov
66.03 
Druga zavarovanja, razen življenskega
65.12 
Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
65.20 
Code: 65.20 
Dejavnost pozavarovanja
67.11 
Dejavnost finančnih trgov
66.11 
Upravljanje finančnih trgov
67.12 
Posredništvo z vrednostnimi papirji
66.12 
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.30 
Code: 66.30 
Upravljanje finančnih skladov
67.13 
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
66.12 
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.19 
Code: 66.19 
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
67.20 
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
66.21 
Vrednotenje tveganja in škode
66.22 
Code: 66.22 
Dejavnost zavarovalniških agentov
66.29 
Code: 66.29 
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
70.11 
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
41.10 
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42 
Code: 42 
Gradnja inženirskih objektov
70.12 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.10 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.20 
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
68.20 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
70.31 
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
68.31 
Posredništvo v prometu z nepremičninami
70.32 
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
68.32 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.10 
Code: 81.10 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
71.10 
Dajanje avtomobilov v najem
77.11 
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
71.21 
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
77.12 
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.39 
Code: 77.39 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
71.22 
Dajanje ladij v najem
77.34 
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
71.23 
Dajanje zračnih plovil v najem
77.35 
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
71.31 
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
77.31 
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
71.32 
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
77.32 
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.39 
Code: 77.39 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
71.33 
Dajanje računalnikov in drugih pisarniških naprav in opreme v najem
77.33 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
71.34 
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
77.39 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
71.40 
Izposojanje izdelkov široke porabe
77.21 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.22 
Code: 77.22 
Dajanje videokaset in plošč v najem
77.29 
Code: 77.29 
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

Page 21/26  
Top