CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Zunanje zadeve
88.99 
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
75.22 
Obramba
84.22 
Obramba
75.23 
Pravosodje
84.23 
Sodstvo
75.24 
Javna varnost in red
84.24 
Dejavnosti za javni red in varnost
75.25 
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
84.25 
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
75.30 
Obvezno socialno zavarovanje
84.30 
Dejavnost obvezne socialne varnosti
80.10 
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
85.10 
Predšolska vzgoja
85.20 
Code: 85.20 
Osnovnošolsko izobraževanje
80.21 
Srednješolsko splošno izobraževanje
85.31 
Srednješolsko splošno izobraževanje
80.22 
Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanje
85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
80.30 
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
85.41 
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.42 
Code: 85.42 
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
80.41 
Dejavnost vozniških šol
85.53 
Dejavnost vozniških šol
80.42 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.51 
Code: 85.51 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.52 
Code: 85.52 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.59 
Code: 85.59 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.11 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.10 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
87.20 
Code: 87.20 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
85.12 
Izvenbolnišnična zdravniška dejavnost
86.21 
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.22 
Code: 86.22 
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.13 
Zobozdravstvena dejavnost
86.23 
Zobozdravstvena dejavnost
85.14 
Druge zdravstvene dejavnosti
86.90 
Druge dejavnosti za zdravje
87.10 
Code: 87.10 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.20 
Code: 87.20 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
87.30 
Code: 87.30 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
85.20 
Veterinarstvo
75.00 
Veterinarstvo
85.31 
Socialno varstvo z nastanitvijo
87.20 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
87.30 
Code: 87.30 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
87.90 
Code: 87.90 
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.32 
Socialno varstvo brez nastanitve
88.10 
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.91 
Code: 88.91 
Dnevno varstvo otrok
88.99 
Code: 88.99 
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.01 
Ravnanje z odplakami
37.00 
Ravnanje z odplakami
90.02 
Ravnanje z odpadki
38.11 
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.12 
Code: 38.12 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.21 
Code: 38.21 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.22 
Code: 38.22 
Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.03 
Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene
38.11 
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
39.00 
Code: 39.00 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

Page 24/26  
Top