CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
71.11 
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.12 
Code: 71.12 
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
74.20 
Code: 74.20 
Fotografska dejavnost
74.90 
Code: 74.90 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
74.30 
Tehnično preskušanje in analiziranje
71.20 
Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.40 
Oglaševanje
73.11 
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.12 
Code: 73.12 
Posredovanje oglaševalskega prostora
74.50 
Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile
78.10 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.20 
Code: 78.20 
Posredovanje začasne delovne sile
78.30 
Code: 78.30 
Druga oskrba s človeškimi viri
74.60 
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.90 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
80.10 
Code: 80.10 
Varovanje
80.20 
Code: 80.20 
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.30 
Code: 80.30 
Poizvedovalne dejavnosti
74.70 
Čiščenje objektov in opreme
81.21 
Splošno čiščenje stavb
81.22 
Code: 81.22 
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.29 
Code: 81.29 
Čiščenje cest in drugo čiščenje
74.81 
Fotografska dejavnost
74.20 
Fotografska dejavnost
74.82 
Pakiranje
82.92 
Pakiranje
74.85 
Tajniška dela in prevajanje
74.30 
Prevajanje in tolmačenje
82.11 
Code: 82.11 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.99 
Code: 82.99 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
74.86 
Dejavnost klicnih centrov
82.20 
Dejavnost klicnih centrov
74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
59.20 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.99 
Code: 63.99 
Drugo informiranje
74.10 
Code: 74.10 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.90 
Code: 74.90 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.40 
Code: 77.40 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.30 
Code: 82.30 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.91 
Code: 82.91 
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.99 
Code: 82.99 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
75.11 
Splošna dejavnost javne uprave
84.11 
Splošna dejavnost javne uprave
75.12 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
84.12 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
75.13 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
82.99 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.13 
Code: 84.13 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
75.14 
Pomožne dejavnosti za državno upravo
81.10 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
84.11 
Code: 84.11 
Splošna dejavnost javne uprave
91.01 
Code: 91.01 
Dejavnost knjižnic in arhivov
75.21 
Zunanje zadeve
84.21 
Urejanje zunanjih zadev

Page 23/26  
Top