CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Dejavnost taksistov
49.32 
Obratovanje taksijev
60.23 
Drug kopenski potniški promet
49.39 
Drug kopenski potniški promet
60.24 
Cestni tovorni promet
49.41 
Cestni tovorni promet
49.42 
Code: 49.42 
Selitvena dejavnost
60.30 
Cevovodni transport
49.50 
Cevovodni transport
61.10 
Pomorski promet
50.10 
Pomorski potniški promet
50.20 
Code: 50.20 
Pomorski tovorni promet
52.22 
Code: 52.22 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
61.20 
Promet po rekah, jezerih, prekopih
50.30 
Potniški promet po celinskih vodah
50.40 
Code: 50.40 
Tovorni promet po celinskih vodah
52.22 
Code: 52.22 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
62.10 
Zračni promet na rednih linijah
51.10 
Potniški zračni promet
51.21 
Code: 51.21 
Tovorni zračni promet
62.20 
Izredni zračni promet
51.10 
Potniški zračni promet
51.21 
Code: 51.21 
Tovorni zračni promet
62.30 
Vesoljski promet
51.22 
Vesoljski promet
52.23 
Code: 52.23 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
63.11 
Pretovarjanje
52.24 
Pretovarjanje
63.12 
Skladiščenje
52.10 
Skladiščenje
63.21 
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
52.21 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
63.22 
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
52.22 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
85.32 
Code: 85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
63.23 
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu
52.23 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
85.32 
Code: 85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
63.30 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
79.11 
Dejavnost potovalnih agencij
79.12 
Code: 79.12 
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.90 
Code: 79.90 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
63.40 
Dejavnost drugih prometnih agencij
52.29 
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
74.90 
Code: 74.90 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
64.11 
Dejavnost javne pošte
53.10 
Izvajanje univerzalne poštne storitve
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
64.12 
Kurirska dejavnost, razen javne pošte
53.20 
Druga poštna in kurirska dejavnost
64.20 
Telekomunikacije
60.10 
Radijska dejavnost
60.20 
Code: 60.20 
Televizijska dejavnost
61.10 
Code: 61.10 
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.20 
Code: 61.20 
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.30 
Code: 61.30 
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.90 
Code: 61.90 
Druge telekomunikacijske dejavnosti
65.11 
Dejavnost centralne banke
64.11 
Centralno bančništvo
65.12 
Drugo denarno posredništvo
64.19 
Drugo denarno posredništvo

Page 20/26  
Top