CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.91 
Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.99 
Code: 43.99 
Druga specializirana gradbena dela
45.23 
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.11 
Code: 42.11 
Gradnja cest
42.12 
Code: 42.12 
Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.99 
Code: 42.99 
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
45.24 
Gradnja vodnih objektov
42.21 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.91 
Code: 42.91 
Gradnja vodnih objektov
43.99 
Code: 43.99 
Druga specializirana gradbena dela
45.25 
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
42.21 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
43.99 
Code: 43.99 
Druga specializirana gradbena dela
45.31 
Električne inštalacije
43.21 
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.22 
Code: 43.22 
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
43.29 
Code: 43.29 
Drugo inštaliranje pri gradnjah
80.20 
Code: 80.20 
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
45.32 
Izolacijska dela
43.29 
Drugo inštaliranje pri gradnjah
45.33 
Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
43.22 
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
45.34 
Druge instalacije pri gradnjah
43.21 
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.29 
Code: 43.29 
Drugo inštaliranje pri gradnjah
45.41 
Fasaderska in štukaterska dela
43.31 
Fasaderska in štukaterska dela
45.42 
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
43.32 
Vgrajevanje stavbnega pohištva
45.43 
Oblaganje tal in sten
43.33 
Oblaganje tal in sten
45.44 
Steklarska in pleskarska dela
43.34 
Steklarska in pleskarska dela
45.45 
Druga zaključna gradbena dela
43.39 
Druga zaključna gradbena dela
43.99 
Code: 43.99 
Druga specializirana gradbena dela
45.50 
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci strojev
43.99 
Druga specializirana gradbena dela
50.10 
Trgovina z motornimi vozili
45.11 
Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.19 
Code: 45.19 
Trgovina z drugimi motornimi vozili
50.20 
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.20 
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.21 
Code: 52.21 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
50.30 
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
45.31 
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.32 
Code: 45.32 
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
50.40 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo
45.40 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
50.50 
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
47.30 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
51.11 
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin in polizdelkov
46.11 
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
51.12 
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin in tehničnih kemikalij
46.12 
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.13 
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.13 
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.14 
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal
46.14 
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
51.15 
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
46.15 
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
51.16 
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov
46.16 
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

Page 16/26  
Top