CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
90.02 
Wywóz i unieszkodliwianie pozostałych odpadów
90.03 
Code: 90.03 
Usługi sanitarne, konserwacja i podobna działalność
38.12 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
23.30 
Przetwarzanie paliw jądrowych
40.11 
Code: 40.11 
Wytwarzanie energii elektrycznej
90.02 
Code: 90.02 
Wywóz i unieszkodliwianie pozostałych odpadów
38.21 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
14.50 
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.15 
Code: 24.15 
Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
90.02 
Code: 90.02 
Wywóz i unieszkodliwianie pozostałych odpadów
38.22 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
23.30 
Przetwarzanie paliw jądrowych
90.02 
Code: 90.02 
Wywóz i unieszkodliwianie pozostałych odpadów
38.31 
Demontaż wyrobów zużytych
37.10 
Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
38.32 
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
37.10 
Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
37.20 
Code: 37.20 
Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i złomu
39.00 
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
90.03 
Usługi sanitarne, konserwacja i podobna działalność
41.10 
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
70.11 
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
41.20 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
20.30 
Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
25.23 
Code: 25.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
28.11 
Code: 28.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
45.21 
Code: 45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
45.23 
Code: 45.23 
Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
42 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
70.11 
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
42.11 
Roboty związane z budową dróg i autostrad
45.23 
Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
42.12 
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
45.23 
Code: 45.23 
Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
42.13 
Roboty związane z budową mostów i tuneli
45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
42.21 
Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
45.24 
Code: 45.24 
Budowa obiektów inżynierii wodnej
45.25 
Code: 45.25 
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
42.22 
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
42.91 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
45.24 
Budowa obiektów inżynierii wodnej
42.99 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
45.23 
Code: 45.23 
Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
43.11 
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
45.11 
Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne
43.12 
Przygotowanie terenu pod budowę
45.11 
Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne
43.13 
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
45.12 
Próbne wiercenia i wykopy
43.21 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
45.31 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
45.34 
Code: 45.34 
Wykonywania pozostałych instalacji budowlanych
43.22 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
28.22 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
45.31 
Code: 45.31 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
45.33 
Code: 45.33 
Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Page 15/26  
Top