CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
67.20 
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi
66.30 
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
67.12 
Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
68.10 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.20 
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
68.31 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.31 
Działalność agencji obsługi nieruchomości
68.32 
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
70.32 
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
69.10 
Działalność prawnicza
74.11 
Działalność prawnicza
69.20 
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
74.12 
Działalność rachunkowo - księgowa i badanie ksiąg; doradztwo podatkowe
70.10 
Działalność firm centralnych (head offices)
74.15 
Działalność w zakresie zarządzania holdingami
70.21 
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
74.14 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
70.22 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe
05.01 
Rybołówstwo
74.14 
Code: 74.14 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
71.11 
Działalność w zakresie architektury
74.20 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz pokrewne doradztwo techniczne
71.12 
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
74.20 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz pokrewne doradztwo techniczne
71.20 
Badania i analizy techniczne
74.30 
Badania i analizy techniczne
72.11 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
73.10 
Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych i doświadczeń w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.19 
Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.10 
Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych i doświadczeń w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.20 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.10 
Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych i doświadczeń w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
73.20 
Code: 73.20 
Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych i doświadczeń w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11 
Działalność agencji reklamowych
74.40 
Reklama
73.12 
Reklama poprzez środki masowego przekazu
74.40 
Reklama
73.20 
Badanie rynku i opinii publicznej
74.13 
Badania rynku i opinii publicznej
74.10 
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.20 
Działalność fotograficzna
74.20 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz pokrewne doradztwo techniczne
74.81 
Code: 74.81 
Działalność fotograficzna
92.40 
Code: 92.40 
Działalność agencji informacyjnych
74.30 
Działalność związana z tłumaczeniami
74.85 
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.90 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
63.40 
Działalność pozostałych agencji transportowych
74.14 
Code: 74.14 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
74.20 
Code: 74.20 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz pokrewne doradztwo techniczne
74.60 
Code: 74.60 
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
74.87 
Code: 74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
75.00 
Działalność weterynaryjna
85.20 
Działalność weterynaryjna
77.11 
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
71.10 
Wynajem samochodów osobowych
77.12 
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
71.21 
Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
77.21 
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
71.40 
Wynajem artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.22 
Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp.
71.40 
Wynajem artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.29 
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
71.40 
Wynajem artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.31 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
71.31 
Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
77.32 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
71.32 
Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i lądowych

Page 22/26  
Top