CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.41 
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi; architektura krajobrazu
01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 
Code: 01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.41 
Code: 01.41 
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi; architektura krajobrazu
01.70 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
01.50 
Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z pokrewną działalnością usługową
02.10 
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
02.01 
Code: 02.01 
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
02.20 
Pozyskiwanie drewna
02.01 
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
02.30 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
02.01 
Code: 02.01 
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
02.40 
Działalność usługowa związana z leśnictwem
02.02 
Działalność usługowa pokrewna leśnictwu i pozyskiwaniu drewna
74.14 
Code: 74.14 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
03.11 
Rybołówstwo w wodach morskich
05.01 
Rybołówstwo
03.12 
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
05.01 
Rybołówstwo
03.21 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
05.02 
Rybactwo
03.22 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
01.25 
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
05.02 
Code: 05.02 
Rybactwo
05.10 
Wydobywanie węgla kamiennego
10.10 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
05.20 
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
10.20 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
06.10 
Górnictwo ropy naftowej
11.10 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
06.20 
Górnictwo gazu ziemnego
11.10 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
07.10 
Górnictwo rud żelaza
13.10 
Kopalnictwo rud żelaza
07.21 
Górnictwo rud uranu i toru
12.00 
Kopalnictwo rud uranu i toru
07.29 
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
13.20 
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru
08.11 
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
14.11 
Wydobywanie kamienia ozdobnego i budowlanego
14.12 
Code: 14.12 
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
14.13 
Code: 14.13 
Wydobywanie łupków
08.12 
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
14.21 
Wydobywanie żwiru i piasku
14.22 
Code: 14.22 
Kopalnictwo gliny i kaolinu
08.91 
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
14.30 
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.92 
Wydobywanie torfu
10.30 
Wydobywanie i wzbogacanie torfu
08.93 
Wydobywanie soli
14.40 
Produkcja soli
08.99 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
14.50 
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.10 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
11.10 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
11.20 
Code: 11.20 
Działalność usługowa związana z wydobywaniem ropy naftowej i gazu, z pominięciem prowadzenia poszukiwań
09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
10.10 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
10.20 
Code: 10.20 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
10.30 
Code: 10.30 
Wydobywanie i wzbogacanie torfu

Page 2/26  
Top