CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
52.62 
Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
47.82 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
52.62 
Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
47.89 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
52.62 
Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
47.91 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
52.61 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
52.63 
Code: 52.63 
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
47.99 
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.63 
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
49.10 
Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy
60.10 
Transport kolejowy
49.20 
Transport kolejowy towarów
60.10 
Transport kolejowy
49.31 
Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
60.21 
Pozostały pasażerski rozkładowy transport lądowy
49.32 
Działalność taksówek osobowych
60.22 
Działalność taksówek
49.39 
Transport lądowy pasażerski pozostały, gdzie indziej niesklasyfikowany
60.21 
Pozostały pasażerski rozkładowy transport lądowy
60.23 
Code: 60.23 
Pozostały pasażerski transport lądowy
49.41 
Transport drogowy towarów
60.24 
Towarowy transport drogowy
49.42 
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
60.24 
Towarowy transport drogowy
49.50 
Transport rurociągowy
60.30 
Transport rurociągowy
50.10 
Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
61.10 
Morski i przybrzeżny transport wodny
50.20 
Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
61.10 
Morski i przybrzeżny transport wodny
50.30 
Transport wodny śródlądowy pasażerski
61.20 
Śródlądowy transport wodny
50.40 
Transport wodny śródlądowy towarów
61.20 
Śródlądowy transport wodny
51.10 
Transport lotniczy pasażerski
62.10 
Rozkładowy transport lotniczy
62.20 
Code: 62.20 
Pozarozkładowy transport lotniczy
51.21 
Transport lotniczy towarów
62.10 
Rozkładowy transport lotniczy
62.20 
Code: 62.20 
Pozarozkładowy transport lotniczy
51.22 
Transport kosmiczny
62.30 
Transport kosmiczny
52.10 
Magazynowanie i przechowywanie towarów
63.12 
Przechowywanie i magazynowanie
52.21 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
11.10 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
50.20 
Code: 50.20 
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
60.10 
Code: 60.10 
Transport kolejowy
63.21 
Code: 63.21 
Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
52.22 
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
11.10 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
61.10 
Code: 61.10 
Morski i przybrzeżny transport wodny
61.20 
Code: 61.20 
Śródlądowy transport wodny
63.22 
Code: 63.22 
Pozostała działalność wspomagająca transport wodny
52.23 
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
62.30 
Transport kosmiczny
63.23 
Code: 63.23 
Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy
52.24 
Przeładunek towarów
63.11 
Przeładunek towarów
52.29 
Działalność usługowa wspomagająca transport, pozostała
63.40 
Działalność pozostałych agencji transportowych
53.10 
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
64.11 
Działalność poczty państwowej
53.20 
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
64.12 
Działalność kurierów inna niż poczty państwowej
55.10 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.10 
Hotele

Page 19/26  
Top