CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Sprawy zagraniczne
88.99 
Postała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.22 
Działalność w zakresie obrony narodowej
84.22 
Obrona narodowa
75.23 
Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo
84.23 
Wymiar sprawiedliwości
75.24 
Bezpieczeństwo publiczne, prawo i porządek publiczny
84.24 
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
75.25 
Ochrona przeciwpożarowa
84.25 
Ochrona przeciwpożarowa
75.30 
Działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
84.30 
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
80.10 
Szkolnictwo podstawowe
85.10 
Wychowanie przedszkolne
85.20 
Code: 85.20 
Szkoły podstawowe
80.21 
Szkolnictwo średnie ogólne
85.31 
Gimnazja i licea ogólnokształcące
80.22 
Szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe
85.32 
Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
80.30 
Szkolnictwo wyższe
85.41 
Szkoły policealne
85.42 
Code: 85.42 
Szkoły wyższe
80.41 
Działalność szkół nauki jazdy
85.53 
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
80.42 
Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.32 
Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.51 
Code: 85.51 
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52 
Code: 85.52 
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59 
Code: 85.59 
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.11 
Szpitalnictwo
86.10 
Działalność szpitali
87.20 
Code: 87.20 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85.12 
Praktyka lekarska
86.21 
Praktyka lekarska ogólna
86.22 
Code: 86.22 
Praktyka lekarska specjalistyczna
85.13 
Praktyka stomatologiczna
86.23 
Praktyka dentystyczna
85.14 
Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
86.90 
Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pozostała
87.10 
Code: 87.10 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20 
Code: 87.20 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30 
Code: 87.30 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
85.20 
Działalność weterynaryjna
75.00 
Działalność weterynaryjna
85.31 
Opieka społeczna z zakwaterowaniem
87.20 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30 
Code: 87.30 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90 
Code: 87.90 
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
85.32 
Opieka społeczna bez zakwaterowania
88.10 
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91 
Code: 88.91 
Opieka dzienna nad dziećmi
88.99 
Code: 88.99 
Postała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
37.00 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
90.02 
Wywóz i unieszkodliwianie pozostałych odpadów
38.11 
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12 
Code: 38.12 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21 
Code: 38.21 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22 
Code: 38.22 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
90.03 
Usługi sanitarne, konserwacja i podobna działalność
38.11 
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
39.00 
Code: 39.00 
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

Page 24/26  
Top