CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Chów i hodowla drobiu
01.47 
Chów i hodowla drobiu
01.25 
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
01.44 
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.49 
Code: 01.49 
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
03.22 
Code: 03.22 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
01.30 
Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
01.50 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.41 
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi; architektura krajobrazu
01.61 
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.63 
Code: 01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64 
Code: 01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
10.39 
Code: 10.39 
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
81.30 
Code: 81.30 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
01.42 
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej
01.62 
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
01.50 
Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z pokrewną działalnością usługową
01.70 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
94.99 
Code: 94.99 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
02.01 
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
01.29 
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
02.10 
Code: 02.10 
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.20 
Code: 02.20 
Pozyskiwanie drewna
02.30 
Code: 02.30 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
16.10 
Code: 16.10 
Produkcja wyrobów tartacznych
02.02 
Działalność usługowa pokrewna leśnictwu i pozyskiwaniu drewna
02.40 
Działalność usługowa związana z leśnictwem
05.01 
Rybołówstwo
03.11 
Rybołówstwo w wodach morskich
03.12 
Code: 03.12 
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
70.22 
Code: 70.22 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe
05.02 
Rybactwo
03.21 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
03.22 
Code: 03.22 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
10.10 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
05.10 
Wydobywanie węgla kamiennego
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
19.20 
Code: 19.20 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
10.20 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
05.20 
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
19.20 
Code: 19.20 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
10.30 
Wydobywanie i wzbogacanie torfu
08.92 
Wydobywanie torfu
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
19.20 
Code: 19.20 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
11.10 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
06.10 
Górnictwo ropy naftowej
06.20 
Code: 06.20 
Górnictwo gazu ziemnego
09.10 
Code: 09.10 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
52.21 
Code: 52.21 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22 
Code: 52.22 
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
11.20 
Działalność usługowa związana z wydobywaniem ropy naftowej i gazu, z pominięciem prowadzenia poszukiwań
09.10 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12.00 
Kopalnictwo rud uranu i toru
07.21 
Górnictwo rud uranu i toru

Page 2/26  
Top