CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Produkcja gier i zabawek
32.40 
Produkcja gier i zabawek
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
36.61 
Produkcja imitacji biżuterii
32.13 
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
36.62 
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
22.19 
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
32.91 
Code: 32.91 
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
13.99 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.12 
Code: 15.12 
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych
16.29 
Code: 16.29 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.29 
Code: 17.29 
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
20.51 
Code: 20.51 
Produkcja materiałów wybuchowych
22.19 
Code: 22.19 
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.23 
Code: 22.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.29 
Code: 22.29 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.99 
Code: 25.99 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.99 
Code: 28.99 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.92 
Code: 30.92 
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
32.99 
Code: 32.99 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
37.10 
Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
38.31 
Demontaż wyrobów zużytych
38.32 
Code: 38.32 
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
37.20 
Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i złomu
38.32 
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
40.11 
Wytwarzanie energii elektrycznej
35.11 
Wytwarzanie energii elektrycznej
38.12 
Code: 38.12 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
40.12 
Przesyłanie energii elektrycznej
35.12 
Przesyłanie energii elektrycznej
40.13 
Dystrybucja i obrót energią elektryczną
35.13 
Dystrybucja energii elektrycznej
35.14 
Code: 35.14 
Handel energią elektryczną
40.21 
Wytwarzanie gazu
35.21 
Wytwarzanie paliw gazowych
40.22 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.22 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23 
Code: 35.23 
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
40.30 
Zaopatrywanie w parę i gorącą wodę
35.30 
Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
41.00 
Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
36.00 
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
45.11 
Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne
43.11 
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12 
Code: 43.12 
Przygotowanie terenu pod budowę
45.12 
Próbne wiercenia i wykopy
43.13 
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
45.21 
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
41.20 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.12 
Code: 42.12 
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13 
Code: 42.13 
Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21 
Code: 42.21 
Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
42.22 
Code: 42.22 
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99 
Code: 42.99 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99 
Code: 43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Page 15/26  
Top