CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Leasing finansowy
64.91 
Leasing finansowy
65.22 
Pozostałe formy udzielania kredytów
64.92 
Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99 
Code: 64.99 
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
65.23 
Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.20 
Działalność holdingów finansowych
64.30 
Code: 64.30 
Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.99 
Code: 64.99 
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
66.01 
Ubezpieczenia na życie
65.11 
Ubezpieczenia na życie
65.20 
Code: 65.20 
Reasekuracja
66.02 
Fundusze emerytalno – rentowe
65.20 
Reasekuracja
65.30 
Code: 65.30 
Fundusze emerytalne
66.03 
Ubezpieczenia inne niż na życie
65.12 
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20 
Code: 65.20 
Reasekuracja
67.11 
Zarządzanie rynkiem finansowym
66.11 
Zarządzanie rynkami finansowymi
67.12 
Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
66.12 
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.30 
Code: 66.30 
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
67.13 
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.12 
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19 
Code: 66.19 
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
67.20 
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi
66.21 
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22 
Code: 66.22 
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29 
Code: 66.29 
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
70.11 
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
41.10 
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42 
Code: 42 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
70.12 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.10 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20 
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
68.20 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.31 
Działalność agencji obsługi nieruchomości
68.31 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.32 
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
68.32 
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
81.10 
Code: 81.10 
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
71.10 
Wynajem samochodów osobowych
77.11 
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
71.21 
Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
77.12 
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.39 
Code: 77.39 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
71.22 
Wynajem środków transportu wodnego
77.34 
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
71.23 
Wynajem środków transportu lotniczego
77.35 
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
71.31 
Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
77.31 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
71.32 
Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i lądowych
77.32 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39 
Code: 77.39 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
71.33 
Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie z komputerami
77.33 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
71.34 
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.39 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
71.40 
Wynajem artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.21 
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22 
Code: 77.22 
Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp.
77.29 
Code: 77.29 
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Page 21/26  
Top