CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Działalność taksówek
49.32 
Działalność taksówek osobowych
60.23 
Pozostały pasażerski transport lądowy
49.39 
Transport lądowy pasażerski pozostały, gdzie indziej niesklasyfikowany
60.24 
Towarowy transport drogowy
49.41 
Transport drogowy towarów
49.42 
Code: 49.42 
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
60.30 
Transport rurociągowy
49.50 
Transport rurociągowy
61.10 
Morski i przybrzeżny transport wodny
50.10 
Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
50.20 
Code: 50.20 
Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
52.22 
Code: 52.22 
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
61.20 
Śródlądowy transport wodny
50.30 
Transport wodny śródlądowy pasażerski
50.40 
Code: 50.40 
Transport wodny śródlądowy towarów
52.22 
Code: 52.22 
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
62.10 
Rozkładowy transport lotniczy
51.10 
Transport lotniczy pasażerski
51.21 
Code: 51.21 
Transport lotniczy towarów
62.20 
Pozarozkładowy transport lotniczy
51.10 
Transport lotniczy pasażerski
51.21 
Code: 51.21 
Transport lotniczy towarów
62.30 
Transport kosmiczny
51.22 
Transport kosmiczny
52.23 
Code: 52.23 
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
63.11 
Przeładunek towarów
52.24 
Przeładunek towarów
63.12 
Przechowywanie i magazynowanie
52.10 
Magazynowanie i przechowywanie towarów
63.21 
Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
52.21 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
63.22 
Pozostała działalność wspomagająca transport wodny
52.22 
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
85.32 
Code: 85.32 
Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
63.23 
Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy
52.23 
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
85.32 
Code: 85.32 
Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
63.30 
Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.11 
Działalność agentów i pośredników turystycznych
79.12 
Code: 79.12 
Działalność organizatorów turystyki
79.90 
Code: 79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
63.40 
Działalność pozostałych agencji transportowych
52.29 
Działalność usługowa wspomagająca transport, pozostała
74.90 
Code: 74.90 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
64.11 
Działalność poczty państwowej
53.10 
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
82.19 
Code: 82.19 
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
64.12 
Działalność kurierów inna niż poczty państwowej
53.20 
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
64.20 
Telekomunikacja
60.10 
Nadawanie programów radiofonicznych
60.20 
Code: 60.20 
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61.10 
Code: 61.10 
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20 
Code: 61.20 
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30 
Code: 61.30 
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90 
Code: 61.90 
Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej
65.11 
Działalność banku centralnego
64.11 
Działalność banku centralnego
65.12 
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.19 
Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

Page 20/26  
Top