CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
88.99 
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
75.22 
84.22 
Forsvar
75.23 
84.23 
Retts- og fengselsvesen
75.24 
84.24 
Politi- og påtalemyndighet
75.25 
84.25 
Brannvern
75.30 
84.30 
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
80.10 
85.10 
Førskoleundervisning
85.20 
Code: 85.20 
Grunnskoleundervisning
80.21 
85.31 
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
80.22 
85.32 
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
80.30 
85.41 
Undervisning ved fagskoler
85.42 
Code: 85.42 
Undervisning på universitets- og høgskolenivå
80.41 
85.53 
Trafikkskoleundervisning
80.42 
85.32 
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
85.51 
Code: 85.51 
Undervisning innen idrett og rekreasjon
85.52 
Code: 85.52 
Undervisning innen kultur
85.59 
Code: 85.59 
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
85.11 
86.10 
Sykehustjenester
87.20 
Code: 87.20 
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg
85.12 
86.21 
Legetjeneste
86.22 
Code: 86.22 
Spesialisert legetjeneste
85.13 
86.23 
Tannhelsetjenester
85.14 
86.90 
Andre helsetjenester
87.10 
Code: 87.10 
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
87.20 
Code: 87.20 
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg
87.30 
Code: 87.30 
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede
85.20 
75.00 
Veterinærtjenester
85.31 
87.20 
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg
87.30 
Code: 87.30 
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede
87.90 
Code: 87.90 
Andre omsorgsinstitusjoner
85.32 
88.10 
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede
88.91 
Code: 88.91 
Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom
88.99 
Code: 88.99 
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
90.01 
37.00 
Oppsamling og behandling av avløpsvann
90.02 
38.11 
Innsamling av ikke-farlig avfall
38.12 
Code: 38.12 
Innsamling av farlig avfall
38.21 
Code: 38.21 
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
38.22 
Code: 38.22 
Behandling og disponering av farlig avfall
90.03 
38.11 
Innsamling av ikke-farlig avfall
39.00 
Code: 39.00 
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

Page 24/26  
Top