CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Ārlietas
88.99 
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi
75.22 
Aizsardzība
84.22 
Aizsardzība
75.23 
Tieslietas
84.23 
Tieslietu iestāžu darbība
75.24 
Darbības valsts drošības, likumības un kārtības nodrošināšanas jomā
84.24 
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana
75.25 
Ugunsdzēsības dienesta darbības
84.25 
Ugunsdzēsības dienestu darbība
75.30 
Darbības obligātās sociālās apdrošināšanas jomā
84.30 
Obligātā sociālā apdrošināšana
80.10 
Pamatizglītība
85.10 
Pirmskolas izglītība
85.20 
Code: 85.20 
Sākumizglītība
80.21 
Vispārējā vidējā izglītība
85.31 
Vispārējā vidējā izglītība
80.22 
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
85.32 
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
80.30 
Augstākā izglītība
85.41 
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā
85.42 
Code: 85.42 
Akadēmiskā augstākā izglītība
80.41 
Transportlīdzekļu vadītāju skolas darbība
85.53 
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība
80.42 
Pieaugušo un cita veida izglītība, citur neminēta
85.32 
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
85.51 
Code: 85.51 
Sporta un ārpusskolas izglītība
85.52 
Code: 85.52 
Kultūras izglītība
85.59 
Code: 85.59 
Citur neklasificēta izglītība
85.11 
Slimnīcu darbība
86.10 
Slimnīcu darbība
87.20 
Code: 87.20 
Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
85.12 
Medicīniskās prakses darbība
86.21 
Vispārējā ārstu prakse
86.22 
Code: 86.22 
Specializētā ārstu prakse
85.13 
Zobārstniecības prakses darbība
86.23 
Zobārstu prakse
85.14 
Citas darbības cilvēku veselības aizsardzības jomā
86.90 
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
87.10 
Code: 87.10 
Aprūpes centru pakalpojumi
87.20 
Code: 87.20 
Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
87.30 
Code: 87.30 
Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
85.20 
Veterināras darbības
75.00 
Veterinārie pakalpojumi
85.31 
Sociālā palīdzība ar izmitināšanu
87.20 
Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
87.30 
Code: 87.30 
Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
87.90 
Code: 87.90 
Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu
85.32 
Sociālā palīdzība bez izmitināšanas
88.10 
Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.91 
Code: 88.91 
Bērnu dienas aprūpes centru darbība
88.99 
Code: 88.99 
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi
90.01 
Notekūdeņu savākšana un apstrāde
37.00 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
90.02 
Citu atkritumu savākšana un apstrāde
38.11 
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.12 
Code: 38.12 
Bīstamo atkritumu savākšana
38.21 
Code: 38.21 
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.22 
Code: 38.22 
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
90.03 
Kanalizācija, pretsoļi un tiem līdzīgas darbības
38.11 
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
39.00 
Code: 39.00 
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Page 24/26  
Top