CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Indsamling af ikke-farligt affald
90.02 
Opsamling og behandling af andet affald
90.03 
Code: 90.03 
Renholdelse, rensning og lignende virksomhed
38.12 
Indsamling af farligt affald
23.30 
Oparbejdning af nukleart brændsel
40.11 
Code: 40.11 
Produktion af elektricitet
90.02 
Code: 90.02 
Opsamling og behandling af andet affald
38.21 
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
14.50 
Anden råstofudvinding i.a.n.
24.15 
Code: 24.15 
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
90.02 
Code: 90.02 
Opsamling og behandling af andet affald
38.22 
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
23.30 
Oparbejdning af nukleart brændsel
90.02 
Code: 90.02 
Opsamling og behandling af andet affald
38.31 
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
37.10 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
38.32 
Genbrug af sorterede materialer
37.10 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
37.20 
Code: 37.20 
Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
39.00 
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
90.03 
Renholdelse, rensning og lignende virksomhed
41.10 
Gennemførelse af byggeprojekter
70.11 
Udstykning og salg af fast ejendom
41.20 
Opførelse af bygninger
20.30 
Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler
25.23 
Code: 25.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
28.11 
Code: 28.11 
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
45.21 
Code: 45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
45.23 
Code: 45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
42 
Anlægsarbejder
70.11 
Udstykning og salg af fast ejendom
42.11 
Anlæg af veje og motorveje
45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
42.12 
Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
45.23 
Code: 45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
42.13 
Anlæg af broer og tunneller
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
42.21 
Anlæg af ledningsnet til væsker
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
45.24 
Code: 45.24 
Udførelse af vandbygningsanlæg
45.25 
Code: 45.25 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
42.22 
Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
42.91 
Udførelse af vandbygningsanlæg
45.24 
Udførelse af vandbygningsanlæg
42.99 
Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
45.23 
Code: 45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
43.11 
Nedrivning
45.11 
Nedrivning af bygninger; jordarbejder
43.12 
Forberedende byggepladsarbejder
45.11 
Nedrivning af bygninger; jordarbejder
43.13 
Funderingsundersøgelser
45.12 
Prøveboringer og andre former for boringer
43.21 
El-installation
45.31 
El-installationsvirksomhed
45.34 
Code: 45.34 
Anden installationsvirksomhed
43.22 
VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
28.22 
Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
45.31 
Code: 45.31 
El-installationsvirksomhed
45.33 
Code: 45.33 
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger

Page 15/26  
Top